سایت خاتون
سایت مطبخ خاتونمرا دریاب

 

مرا دریاب

تو میدانی كه من آرام و دلپاكم

و میدانی كه قلبم جز به عشق تو

و نام تو

و یاد تو

نخواهد زد- نظرات (0)

محکم بگو

 

اگر به حجاب معتقد شدی،

در دینداری خود ثابت قدم و استوار باش و از تمسخر مخالفان نترس

و در برابرشان بگو :

"ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون" 


- نظرات (0)