سایت خاتون
سایت مطبخ خاتوناطاعت امر

طایفه ثمود ازغرورو سرکشی پیغمبرخودصالح را تکذیب کردند

هنگامی که شقی ترینشان برانگیخته شد .

رسول خداصالح به آنها گفت این ناقه آیت خداست .

ازخدابترسید و آن را سیراب گردانید.

آن قوم رسول راتکذیب ناقه اورا پی کردند. 

خداهم آنها را به کیفرگناهشان هلاک ساخت 

شهرشان رابا خاک یکسان نمود.

(شمس)- نظرات (0)

جفت

قسم به مخلوقات عالم که خدا همه را جفت نرو ماده آفرید 

(لیل)


- نظرات (0)

من و قرآن

دانلود کتاب دانستنی های زیبا و ارزشمند قرآن 


- نظرات (0)

با دشوارى آسانى است


- نظرات (0)

قسم به شهرامن

قسم به شهرامن و امان (مکه معظم )

که ما انسان را درمقام احسن تقویم بیافریدیم .

واورابه افسل سافلین برگرداندیم .

مگرآنان که به خداایمان آورده نیکوکارشدن 

پاداشی دایمی عطا کردیم .

(سوره تین )
- نظرات (0)