سایت خاتون
سایت مطبخ خاتونمن و قرآن

دانلود کتاب دانستنی های زیبا و ارزشمند قرآن 


- نظرات (0)

با دشوارى آسانى است


- نظرات (0)

قسم به شهرامن

قسم به شهرامن و امان (مکه معظم )

که ما انسان را درمقام احسن تقویم بیافریدیم .

واورابه افسل سافلین برگرداندیم .

مگرآنان که به خداایمان آورده نیکوکارشدن 

پاداشی دایمی عطا کردیم .

(سوره تین )
- نظرات (0)

آفرینش

درنظم خدای رحمان بی نظمی و نقصاننخواهی یافت 

(سوره ملک آیه 3)


- نظرات (0)

خلق انسان

مگر نمی دانی که خداانسان را از خون بسته آفرید ؟

بخوان قرآن راو بدان که پروردگارتو کریم ترین کریمان عالم است .

(سوره علق )- نظرات (0)