سایت خاتون
سایت مطبخ خاتونداستان های سوره بقره

حضرت آدم: 30تا 38،

حضرت موسي 51تا73،

حضرت ابراهيم: 123تا 133و258تا260،

حضرت داود:246تا251،

جنگ بدر:217و218،

طالوت وجالوت:246تا251

گاو بني اسرائيل:68،

اصحاب السبت:65،

مهاجرين:218،

عزير و مرگ 100ساله او:259


- نظرات (0)

محتوای سوره حمد

1-نعمتها و تربيت همه موجودات از ذات مقدس خدا سرچشمه مي گيرد.

2-اساس خلقت و تربيت و حاكميت خدا بر پايه رحمت و رحمانيت است.

3-توجه به معاد و سراي پاداش اعمال و حاكميت خدا بر آن دادگاه.

4-بيانگر توحيد در عبادت و تكيه گاه انسان به خدا.

5-بيان نياز و عشق بندگان به هدايت الهي.

6-توضيح صراط مستقيم كه از راه مغضوبين و گمراهان جداست.

اوّلش ستايش، وسطش اخلاص و آخرش نيايش است.
- نظرات (0)

پیشوا

فرمود: من تو را پيشواى مردم قرار دادم .
سوره بقره آیه
۱۲۴- نظرات (0)

وفای عهد


شما به عهدی که با من بسته اید وفا كنيد

تا من به عهد ی که با شما بسته ام وفا کنم .

سوره بقره آیه40


- نظرات (0)

خلوت با خود

و چون با كسانى كه ايمان آورده‏ اند برخورد كنند

مى‏گويند ايمان آورده ايم و چون با شيطانهاى خود خلوت كنند

مى‏گويند در حقيقت ما با شماييم .

سوره بقره آیه
۱۴

- نظرات (0)