سایت خاتون
سایت مطبخ خاتونراه هفتاد ساله ی جهنم:

حضرت رسول(ص)فرمودند:شبی که به معراج میرفتم در طول راه صدای

مهیبی شنیدم.جبرئیل گفت:یا محمد شنیدی؟

گفتم:بلی.

گفت:این سنگی بود که هفتاد سال قبل از این  در جهنم انداخته بودم

و اکنون به قعرش رسیده است!!!
- نظرات (0)

سه امری که وسوسه شیطان را از بین می‌برد

سه امری که وسوسه شیطان را از بین می‌برد

وقتی به این سه امر متخلق (متصف) شدی وسوسه شیطانی در تو از بین می‌رود:

اول این‌ که هر‌ ‌چه در دست توست ملک خودت ندانی.

دوم مدبر امور را خداوند متعال بدانی و اگر عمل نیک انجام دادی، از آن خدا بدانی .

سوم این ‌که تمام اشتغال خود را در انجام اوامر و نواهی صرف کنی.

- نظرات (0)

ظلم کردن


- نظرات (0)

حال من- نظرات (0)

اثر فریادهای کافر در قبر بر حیوانات:

رسول اکرم (ص)فرمودند:پیش از بعثت  گوسفندهای عمویم ابوطالب

   می چرانیدم.گاهی میدیدم گوسفندان بدون اینکه حادثه ای پیش

  امده باشد جست و خیز میکردند!توقف میکردند!و یک دفعه خوراکی

  را رها میکردند.از جبرئیل علت ان را پرسیدم؟

جبرئیل گفت:هر گاه صدای ناله ی میتی در عالم برزخ بلند میشود

 غیر از جن وانس  همه میشنوند.این حیوانات از ناله ی مردگان

  وحشت زده میشوند.خدای عالم به حکمت بالغه اش این صدای مرده ها

را از گوش زنده ها مخفی داشت تا عیش و راحتی انها از بین نرود!!!- نظرات (0)