سایت خاتون
سایت مطبخ خاتونکجامیری بااین همه عجله رفیقم

کجامیری بااین همه عجله رفیقم

برای دورشدن ازخداو دست برادری دادن باشیطان خیلی عجله داریا

حواست هست خداگفته شیطان دشمن قسم خورده توست

چرابرای گناه کردن این همه عجله داری

لاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

شيطان،انسان را قدم به قدم منحرف ميكند، مواظب اولين قدم باشيم

سوره مباركه بقره آيه (168)


- نظرات (0)

خوبی بی منت کن

رفیق جونم

حواست باشه وقتی کاری برای دیگران انجام میدی

بدون منت و چشم داشت باشه

چراکه مقیاس خداوبندگانش یکسان نیست

وحتی اگربابت آن کار قدردانی نکردن سخنی مگو

که خدا می فرماید:
وَمَا تُقَدِّمُواْ لاَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللّه

از قدمهاي خير خسته نشو،چون همه اش نزد خدا محفوظ است

سوره مباركه بقره آيه (110)


- نظرات (0)

کمی به خودت بیا

بهش گفتم کمی به خودت بیا
این همه خطاو عهدشکنی
فکرعاقبت کارتوکردی
بهم گفت دیگه روی برگشت ندارم

بهش گفتم خدابخشنده ترازاونی هستش
که مافکرمیکنیم
لبخندتلخی زدو سرش روانداخت پایین که بره گفتم

"الله العزیز العلیم غافر الذنب و قابل التوب"
خدا عزیز و دانا است، او آمرزندهی گناه هست و پذیرندهی توبه (غافر/3)


- نظرات (0)

دیگه خسته ام

بهش گفتم دیگه بریدم
گفتم خسته شدم ازاین همه تکرار

بهم گفت کمی به زندگیت حرکت بده
گفتم حال و حوصله چیزی روندارم
خندیدوگفت

"لاتقنطوا من رحمة الله" از رحمت خدا ناامید نشید (زمر/53)


- نظرات (0)

چکارکنم تو رو شادکنم

امروز داشتم باخودم فکر می کردم

چه کارهایی انجام بدم تا تو رو خوشحال کنم

توذهنم مرورمی کردم

کمک و خوش رفتاری با خانوادم

کمک به مستمندان

نمازی باهمه وجود

ویا .....................

اما یکباره چیزی به خاطرم آمد بهتراست

کارهایی راکه توراناراحت می کند انجام ندم

اره این بهتره وتوراضی ترمیشی

مثل تهمت نزدن

غیبت نکردن

ناسزانگفتن و ............................


- نظرات (0)