خدایا بشنو دعایم را هرگاه دعا کنم و صدای ناله ام را بشنو هنگامی
که صدایت کنم. و به من رو کن هنگامی که تو را مناجات کنم.

خدا یا اگر مرا محروم کنی چه کسی به من روزی دهد و اگر تو
مرا خوار کنی چه کسی مرا یاری کند.

خدایا از خشم و غضبت به تو پناه می برم.
خدایا اگر من شایسته رحمت تو نیستم پس تو بر اینکه بر
من به فضل وسیعت جود کنی شایسته ای.

خدایا گناهان من را در دنیا می پوشانی ولی من به پوشاندن خطاها
در آخرت نیازمندترم. زیرا در قیامت باید در حضور پیامبران،
صلحا و شهدا پاسخ گوی اعمال خود باشم.


چون در این دنیا همه مردم مثل خودم خطا کارند ولی در قیامت
شرمندگی در حضور پیامبران و امامان معصوم را چگونه چاره جویی کنم؟

خدایا اگر مرا به جرمم مؤاخذه کنی تو را به عفوت مؤاخذه می کنم.
و اگر مرا به گناهم بازخواست کنی تو را به مغفرتت بازخواست می کنم.

و اگر مرا داخل جهنّم کنی به اهل جهنّم اعلام
می کنم که من خدا را دوست داشتم.

خدایا عمری را در غفلت و بی خبری و فراموشی گذراندم
و جوانی ام را در حال مستی و دوری از تو به پیری رساندم.

خدایا غرور به کرمت مرا بیدار نکرد.