سایت خاتون
سایت مطبخ خاتونسرفرازباشی حضرت عشق

همه دیدند ابهت داری

چشم بددورصلابت داری

باتوحیثیت ماپابرجاست

پرچم روح خداهم بالاست

توچه دل هاکه نبردی ازما

نفست گرم چه کردی باما


- نظرات (0)

ازخداچی بخواهیم؟

در شب قدر از خدا چه بخواهیم؟


- نظرات (0)