سایت خاتون
سایت مطبخ خاتونبا دشوارى آسانى است


- نظرات (0)

قسم به شهرامن

قسم به شهرامن و امان (مکه معظم )

که ما انسان را درمقام احسن تقویم بیافریدیم .

واورابه افسل سافلین برگرداندیم .

مگرآنان که به خداایمان آورده نیکوکارشدن 

پاداشی دایمی عطا کردیم .

(سوره تین )
- نظرات (0)

آفرینش

درنظم خدای رحمان بی نظمی و نقصاننخواهی یافت 

(سوره ملک آیه 3)


- نظرات (0)

خلق انسان

مگر نمی دانی که خداانسان را از خون بسته آفرید ؟

بخوان قرآن راو بدان که پروردگارتو کریم ترین کریمان عالم است .

(سوره علق )- نظرات (0)

بن بست های زندگی

ماآدما همیشه سعی میکنیم راه ساده رو توزندگی انتخاب کنیم و انجام بدیم .

گاهی توزندگی ما راه های خیرو حلال رومیبنده و ماتوی مضیغه هستیم .

اگراین طورمواقع برای رسیدن به هدفمون از راه خلافواردنشیم .

چشم خودمون روروی خط قرمزهایی که خداوندگفته ببندیم .

خداازجاهایی گره گشایی میکنه که ماباورمون هم نمیشه .

رسول خدا (ص ) می فرمایند :

اگربندگان خدا درکل زندگی خویش فقط به یک آیه ازقرآن اکتفاکنند.

درتموم عمر بی نیاز میشوند .

(آیه 2 سوره مبارکه طلاق )

بنده خط قرمزهای من رو رعایت کن ومن هم توروبی نیازمیکنم- نظرات (0)