سایت خاتون
سایت مطبخ خاتونسوره‏ شناسي

حسين مرادي

سوره چيست؟

بنابر عقيده بسياري از دانشمندان علوم قرآني، كلمه سوره از ريشه «سور» به معناي حصار و بارو اشتقاق يافته است و از آن جا كه سوره‏هاي قرآن هر يك، قلمرو و محدوده خاصي دارند و فاصله‏هاي «بسمله» چونان حصاري دور هر يك از آنها را فراگرفته و يكي را از ديگري متمايز ساخته‏اند، به اين نام خوانده شده‏اند.

اقسام سور و حصار:

اين مرز بندي و حصاركشي گاه به صورت قراردادي و اعتباري و صرفاً جهت شناسايي و تمايز صوري و ظاهري است؛ مانند مرزهاي موجود ميان گروه‏هاي مختلف مردم در روستاها و شهرها و كشورهاي مختلف كه تنها براي تمايز و شناسايي و به تعبير آيه 13 سوره حجرات، براي «تعارف» (آشنايي متقابل) پديد آمده‏اند. پرواضح است كه اين مرزها و حصارها، اعتباري و تغيير پذيرند و نمي‏توانند دليل بر وجود تفاوت‏هاي اصيل و بنيادي ميان دسته‏هاي مختلف مردم باشند؛ همچنان كه گاه در اثر تحولات سياسي و اجتماعي و...برخي از كشورها تجزيه و يا درهم ادغام مي‏شوند. يا مانند يك گلستان بزرگ از گل‏هاي ياس كه با ديوارهاي كوتاهي، به چندين گلستان كوچك تقسيم شده است و بديهي است كه اين گلستان در هر حال گلستان ياس است و كشيدن ديوار و حصار ميان آن، موجب نمي‏شود كه بخشي از آن به باغ گل سرخ و بخشي ديگر به لاله‏زار و...تبديل شود.

اما گاه اين سور و حصار نه صرف يك قرارداد، بلكه حاكي از وجود تفاوت‏هاي ماهوي و سخنيت‏هاي گوناگون است مانند حصار موجود ميان باغ گل ياس و باغ گل سرخ كه بيانگر تمايز ذاتي و حقيقي ميان آنها و حاكي از دو نوع مختلف از گلستان است. ناگفته پيداست كه اين حصارـاگر هم نباشدـ باز هم گل ياس غير از گل سرخ و جداي از آن است. هر يك از آن دو، بوي خوش و شكل و شمايل خاصي دارند و از جايگاه و ماهيت ويژه‏اي برخوردارند.

سوره بندي قرآن از كدام گونه است؟

سوره‏هاي قرآن، هر چند از يك نظر همه سخن خدايند و ازمضامين و اهداف مشتركي برخوردارند، اما با تدبر در آنها و نيز در پرتو تعاليم پيامبر اكرم (ص) و ائمه اطهار (ع) به روشني در مي‏يابيم كه هر يك باغ و گلستاني است جداي از ديگري. هر سوره‏اي گل‏ها و ميوه‏هاي خاصي دارد و شكل و شمايل ويژه‏اي به خود گرفته است. هر يك از نظر اسلوب بياني، موسيقي و نظمآهنگ، ترتيب حروف، كلمات و آيات، شيوه‏هاي انذار و تبشير و...، با ديگري متفاوت است. حصارهاي موجود ميان آنها (بسمله) حاكي از باغ‏هاي رنگارنگ و زمينه‏هاي متفاوت و گوناگون‏اند. هر سوره‏اي جايگاه و رسالت ويژه‏اي دارد و از توانايي‏ها، كاركردها، آثار و بركات خاصي برخوردار است.

سوره‏شناسي چيست؟

در پرتو تعريفي كه از سوره و سوره‏هاي قرآن ارائه شد، معنا و مفهوم سوره‏شناسي نيز، خود به خود آشكار مي‏شود. سوره‏شناسي رشته‏اي از علوم قرآني است كه از جايگاه، اهداف و ويژگي‏هاي خاص يكايك سوره‏ها بحث مي‏كند و حكمت و ماهيت اصلي اين سوره‏ها و حصارها را كه به دور قسمت‏هاي مختلف قرآن كشيده شده است باز مي‏شناساند. سوره‏شناسي در واقع، قرآن‏شناسي تفصيلي - در برابر قرآن‏شناسي اجمالي - است و در پي آن است كه بداند ـ براي مثال ـ سوره «ضحي» در اين دنيا چه كاره است؟ چه كارهايي از آن ساخته است؟ انسان را به كجاها مي‏تواند برساند؟ جايگاه اصلي و رسالت حقيقي اين سوره چيست؟ آن را در كجاي زندگي بايد قرار داد؟ چه ياري و مددي مي‏تواند به ما برساند؟ آيا مي‏تواند براي سياست و حكومت و يا نظام آموزش و پرورش ما راهگشا باشد؟ جوانان ما چه سهمي از اين سوره مي‏توانند داشته باشند؟ اگر اين سوره نبود چه مي‏شد؟ چه كمبودهايي احساس مي‏شد؟ چگونه مي‏شود سوره ضحي را در زندگي حاكم و حاضر كرد؟ آيا مخاطب آن تنها شخص رسول اكرم(ص) است و يا ما نيز مي‏توانيم خود را مخاطب آن سازيم؟ كدام آيات، چارچوب اصلي اين سوره را تشكيل مي‏دهند؟ محور موضوعي آن چيست؟ در پرتو كدام سوره‏ها مي‏توان آن را بهتر و بيشتر شناخت؟ سوره زوج و سوره‏هاي هم گروه آن كدام‏اند؟ نام‏هاي ديگر آن چيست؟ چرا به اين نام‏ها خوانده شده است؟ جايگاه اين سوره نزد اهل بيت (ع) چگونه بوده است؟ قرائت اين سوره چه آثار و بركات و خواصي مي‏تواند داشته باشد؟ چه كرامات و تجربه‏هاي به ياد ماندني از اين سوره ديده شده است و... يا اين كه سوره بقره با آن همه طول و تفصيل و مطالب پراكنده و ظاهراً بي‏ارتباط به هم، به دنبال چيست؟ چه هدفي را مي‏جويد؟ چرا آن گونه آغاز مي‏شود و اين گونه ادامه مي‏يابد و به اين نحو پايان مي‏پذيرد؟ قسمت‏هاي مختلف آن چه ارتباطي به يكديگر دارند؟ توصيف گسترده احوال يهود و بني اسرائيل در اين سوره براي چيست؟ مسائل و موضوعاتي همچون: داستان حضرت آدم (ع)، هاروت و ماروت، داوود و جالوت، گاو بني اسرائيل، تغيير قبله، تعقل در آسمان و زمين، روزه و ماه رمضان، حج و عمره، هلال ماه، قتال با مشركان، طلاق، شير مادر و ده‏ها مسأله ديگر كه در اين سوره مطرح شده‏اند، چه پيوندي با همديگر دارند؟ آيا اين مسائل مختلف، همين گونه بي حساب، كنار يكديگر قرار گرفته‏اند يا اين كه اين مجموعه با همه اجزاي به ظاهر گوناگون خود، به دنبال هدفي واحد است؟ اگر اين گونه است، رشته اتصال اين مسائل با يكديگر چيست و....

سابقه سوره‏شناسي:

بحث و بررسي درباره سوره‏هاي قرآن، از ديرباز مطرح بوده و هست؛ اما اغلب از مرز كليات و مباحث مربوط به مكي و مدني، شأن نزول، تعداد آيه‏ها و كلمه‏ها و نام سوره‏ها و مطالبي از اين قبيل فراتر نرفته است و جايگاه بايسته و رسالت شايسته يكايك سوره‏ها مورد بازشناسي قرار نگرفته است. به عبارت ديگر قرآن‏شناسي تفصيلي آن چنان كه بايد، تحقق نپذيرفته است و از همين روست كه وقتي مي‏خواهيم سوره‏اي را معرفي كنيم و با آن بيشتر آشنا شويم، احساس مي‏كنيم كه چندان چيزي در اختيار نداريم؛ به منابع هم كه رجوع مي‏كنيم غير از اطلاعات شناسنامه‏اي ـ تقريباً ـ چيزي نمي‏يابيم.

مباحث مطرح شده به طور عمده در اين راستاست كه مثلاً، اين سوره چگونه آمده است؟ قسمت نخست آن كجا نازل شده است؟ آيات آغازين آن در رابطه با چه واقعه‏اي بوده است؟ شأن نزول آيات مياني و يا پاياني آن چيست؟ آيا تمامي آيات آن يك جا و به دنبال هم نازل شده‏اند و يا به صورت جداگانه و پراكنده از هم؟ حال پيامبر (ص) به هنگام نزول آن‏ها چگونه بوده است؟ نزول آن در چه فصلي صورت گرفته است؟ و...مطالبي هم كه راجع به مضامين و موضوعات سوره ارائه شده است، اغلب كلي و اجمالي‏اند و بيانگر جايگاه اصلي و كاركردهاي خاص و ويژه سوره‏ها نيستند.

كارگاه سوره‏شناسي:

اصول و مباني سوره‏شناسي در پاييز سال 1378، با همكاري معاونت پژوهشي دانشكده الهيات دانشگاه امام صادق (ع)، طي سميناري با عنوان «قرآن‏شناسي تفصيلي» (گامي در مسير سوره‏شناسي) با حضور جناب آقاي دكتر محمدعلي لساني فشاركي، در محل دانشگاه ارائه شد و دو سال بعد، نخستين كارگاه سوره‏شناسي در مهرماه سال 1380 با حضور جمعي از دانشجويان آن دانشگاه، زير نظر ايشان تشكيل گرديد و چونان شجره‏اي طيبه به بار نشست. اين كارگاه قرآني كه هنوز فعال و پا برجاست، آثار و ثمرات مباركي داشته است. سلسله مباحث سوره‏شناسي كه از اين پس ـ به خواست خداـ در «گلستان قرآن» ارائه خواهد شد، از جمله اين آثار و بركات است كه به صورت يك شوراي قرآني در سطح گسترده و با مشاركت تمامي قشرهاي مختلف و به منظور ترويج مطالعات سوره‏شناسي در ميهن عزيز اسلامي، يكايك سوره‏هاي قرآن را مورد بازيابي و بازشناسي قرار خواهد داد.

فراخوان سوره‏شناسي:

گلستان قرآن تشنه يافته‏ها و تجربه‏هاي شما پيرامون سوره‏هاي قرآن است. سوره‏شناسي، سفره گسترده‏اي است كه همگان، از كودك و پير و جوان، با سواد و بي‏سواد مي‏توانند و بلكه بايد در آن شركت كنند. مگرنه اين است كه اسلام همه‏ما را در امور مختلف به شورا فراخوانده است، چه امري مهم‏تر از فهم قرآن و چه شورايي زيباتر از شوراي تمامي مردم در رابطه با سوره‏شناسي قرآن!

پس اي پدران و مادران گرامي!، اگر خودتان و يا فرزندان دلبندتان در طول زندگي خود، در رابطه با يكي از سوره‏هاي قرآن، تجربه خاصي به همراه داريد و يا انس و رابطه ويژه‏اي با آن داريد و يا اگر خوابي راجع به آن ديده‏ايد و حضور خاصي از آن احساس كرده‏ايد و يا داستاني از آن به ياد داريد، راضي نباشيد كه ما از آن محروم مانيم! اگر كودك شيرين‏زبانتان در جريان قرآن آموزي، جمله خاصي در رابطه با سوره‏اي از قرآن به زبان جاري ساخته و شما را متعجب و متحير كرده است، ما را نيز در حيرت خود شريك سازيد! تو اي هموطن گرامي! اگر در جريان مشكلات زندگي سوره‏اي از قرآن به فريادتان رسيده و شما را از چنگ سختي‏ها نجات بخشيده و يا در قلب شما بارش‏هاي خاصي داشته است، آن را به بايگاني سوره‏شناسي گلستان قرآن اهدا نماييد تا همگان از نور و شفاي آن بهره‏مند گردند.

فراخوان سوره‏شناسي در واقع نه از سوي گلستان قرآن كه از سوي خداوند رحمان است. بنابراين، اين كه در آغاز گفته شد سوره‏شناسي شاخه‏اي از علوم قرآني است نه به اين معنا كه جنبه تخصصي دارد و همگان حق شركت در آن را ندارند، بلكه به عكس، فرآيندي است كه بي شركت همگان به انجام

منبع :http://tartil-quran.blogfa.com


- نظرات (0)

غرور در قرآن‏

منابع مقاله:

کتاب  : عرفان اسلامى جلد نهم

نوشته: حضرت آیت الله حسین انصاریان

 

قرآن مجيد، غرور را محصول فريب‏خوردگى مغروران از مظاهر زندگى مادى و آرزوهاى غلط و وساوس شيطان‏هاى انسى و جنّى مى‏داند و در صورت ادامه غرور تا روز مرگ، حاصلى جز عذاب دردناك براى مغروران بيان نمى‏كند.

اينان كسانى هستند كه واقعيت‏هاى الهى و نبوت انبيا و امامت امامان عليهم السلام و قواعد حضرت حق را به استهزا گرفته و وجودشان خارى در راه الهى و سدّى در برابر اوليا حق و مؤمنان است كه بندگان دوست براى عبور از راه الهى جهت دست يافتن به مقام قرب و لقا، بايد با اين نابكاران به جنگ و مبارزه برخيزند و در راه رسيدن به هدف متحمّل زحمات و مشقّات فراوان گردند.

اين بى‏خبران بى‏خرد، همان ياوه‏گويان و سفسطه‏گران ادوار تاريخند كه با شمشير بى‏خبرى به عقول و ارواح مى‏تازند و مى‏خواهند چون چنگيز و تيمور، ارواح طيبه را درو كرده و اين شاخه‏هاى طوبى را از ريشه قطع كنند!

اينان در تمام شؤون مزاحم عباد حقّند و جز شكم و شهوت معبدى نداشته و غير از رسيدن به لذت‏ها آرزو و هدفى ندارند.

اينان همانان هستند كه خداوند مقتدر، ناگهان گلويشان را با پنجه قدرت مى‏گيرد و بدون اين كه مهلتى به آنان داده شود همه را روانه دوزخ مى‏نمايد.

اينان آتش‏افروزان معركه‏ها، سخن‏چين، اهل غيبت و تهمت‏زن و عاصيان جوامع بشرى و شايعه افكنان و منافقان و متكبران و مغرورانند! همانانى هستند كه به حقايق مى‏خندند و در فضاى غرور عملشان را تاريك نمى‏دانند كه از پس اين خنده بى‏معنى گريه ابدى و حسرت و اندوه هميشگى است.

[وَ بَدا لَهُمْ سَيِّئاتُ ما عَمِلُوا وَ حاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ* وَ قِيلَ الْيَوْمَ نَنْساكُمْ كَما نَسِيتُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا وَ مَأْواكُمُ النَّارُ وَ ما لَكُمْ مِنْ ناصِرِينَ* ذلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آياتِ اللَّهِ هُزُواً وَ غَرَّتْكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا فَالْيَوْمَ لا يُخْرَجُونَ مِنْها وَ لا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ‏] «1».

در آن روز همه اعمال بدى كه مرتكب شده‏اند، براى آنان آشكار مى‏شود و عذابى كه همواره آن را مسخره مى‏كردند، آنان را احاطه مى‏كند.* و [به آنان‏] گويند: امروز شما را از ياد مى‏بريم، همان گونه كه شما [در دنيا] ديدار امروزتان را از ياد برديد، و جايگاهتان آتش است و شما را يار و ياورى نخواهد بود.* اين [عذاب‏] براى اين است كه شما آيات خدا را به مسخره گرفته‏ايد و زندگى دنيا، شما را فريفت؛ پس امروز نه آنان را از آتش بيرون آورند و نه از آنان مى‏خواهند كه [براى به دست آوردن خشنودى خدا] عذرخواهى كنند.

 [يُنادُونَهُمْ أَ لَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قالُوا بَلى‏ وَ لكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَ تَرَبَّصْتُمْ وَ ارْتَبْتُمْ وَ غَرَّتْكُمُ الْأَمانِيُّ حَتَّى جاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَ غَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ] «2».

مؤمنان را ندا مى‏دهند: آيا ما [در دنيا] با شما نبوديم؟ مى‏گويند: چرا، ولى شما خود را [به سبب نفاق و دشمنى با خدا و رسول‏] در بلا و هلاكت افكنديد و به انتظار [خاموش شدن چراغ اسلام و نابودى پيامبر] نشستيد و [نسبت به حقايق‏] در ترديد بوديد و آرزوها [ى دور و دراز و بى پايه،] شما را فريفت، تا فرمان خدا [به نابودى شما] در رسيد و [شيطان‏] فريبنده، شما را فريب داد.

بدبختى را ببينيد براى چند روز بسيار محدود و براى وقتى بسيار كم، بعضى از فرزندان آدم دچار چه وساوس و شيطنت‏ها و غرورها مى‏شوند و چگونه در چاه مظاهر مادى سرنگون شده به بخت خود و ديگران پشت پا مى‏زنند!

سيه روزى را ببينيد كه بشر از اين همه نعمت‏هاى مادى و معنوى حق، سوء استفاده كرده، آن‏ها را در راه مطامع شيطانى و هواهاى نفسانى مصرف كرده و مى‏خواهد از اين راه جلوى پيشرفت حقايق و واقعيّت‏هاى مسلّم الهى را بگيرد!

چه سيه دل و تاريك روحند، اين مزدوران هواى نفس و عمله‏هاى شيطان كه مى‏خواهند با فوت دهان نور خورشيد جهان افروز را خاموش كنند!

خوشا به حال آن انسان‏هايى كه عقل را به كار گرفته و از طريق آن به دريافت حقايق و واقعيت‏ها نايل شدند و قلب را به كار گرفته و از طريق آن به كسب معرفت و نور دست يافتند و اعضا و جوارح را با كمك علم و معرفت به استخدام عبادت و بندگى كشيده و از ظرف وجود خود منبعى از بركت و كرامت و درستى و فضيلت‏ براى خود و ديگران فراهم آوردند و در اين راه تا مرز قرب و لقا و رسيدن به حريم دوست شتافتند، اينان با تمام هستى به راه معشوق حقيقى روان شده و در اين مسير به گناهى آلوده نگشتند و ثوابى را از دست ندادند، به دنيا و زر و زيور آن، به شيطان و مكر و فريب او مغرور نشده، بلكه عمرى را با تواضع و خشوع زيستند و دنيا را براى آخرت و آخرت را براى حضرت يار خواستند.

اينان با تمام وجود به محضر مقدس دوست- به قول شوريده گلزار معنى، فيض كاشانى- عرضه داشتند و مى‏دارند:

 

اى برون از سراى كون و مكان‏

 

برتر از هر چه مى‏دهند نشان‏

هم زبان از ثناى تو قاصر

 

هم خرد در سپاس تو حيران‏

اى منزّه زشبه و مثل و نظير

 

وى مقدس ز نَعْت و وصف و بيان‏

كوته از دامن تو دست قياس‏

 

قاصر از ساحت تو پاى گمان‏

اى ثبات هر آنچه راست ثبات‏

 

وى حيات هر آنچه دارد جان‏

عاشقان در جمال تو واله‏

 

عارفان در جلال تو حيران‏

هر چه را اين و آن توان گفتن‏

 

برترى زآن نه اينى و نه آن‏

دم به دم حال من نكوتر كن‏

 

تا مقامى كه نيست بهتر از آن‏

عفو كن يك بيك بدى‏ها را

 

بر خطاها بكش خط غفران‏

قطره‏اى از سحاب مغفرتت‏

 

نگذارد نشانى از عصيان‏

     

 

[وَ ذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَ لَهْواً وَ غَرَّتْهُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا وَ ذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِما كَسَبَتْ لَيْسَ لَها مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَ لا شَفِيعٌ وَ إِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لا يُؤْخَذْ مِنْها أُولئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِما كَسَبُوا لَهُمْ شَرابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَ عَذابٌ أَلِيمٌ‏ بِما كانُوا يَكْفُرُونَ‏] «3».

و كسانى كه دينشان را بازى و سرگرمى گرفتند، و زندگى دنيا آنان را فريفت، و اگذار؛ و [مردم را] با قرآن اندرز ده؛ كه مبادا كسى [در روز قيامت‏] به [كيفر] آنچه [از گناهان‏] مرتكب شده [از رحمت و ثواب‏] محروم ماند [و به هلاكت سپرده شود]؛ و او را جز خدا سرپرست و ياور و شفيعى نباشد؛ و اگر [براى رهايى‏اش از عذاب‏] هر گونه عوض و فديه‏اى بدهد از او پذيرفته نشود. آنانند كه به سبب آنچه [از اعمال زشت‏] مرتكب شده‏اند [از رحمت و ثواب‏] محروم مانده [و به هلاكت سپرده شده‏] اند. و به خاطر آن كه همواره [به آيات الهى‏] كفر مى‏ورزيدند براى آنان نوشابه‏اى از آب جوشان و عذابى دردناك است.

 

پی نوشت ها:

 

______________________________

(1)- جاثيه (45): 33- 35.

(2)- حديد (57): 14.

(3)- انعام (6): 70.

 


- نظرات (0)

سوره مبارکه افعال

داستان های سوره

هجرت پيامبر(ص): 31، جنگ بدر: 5


فضیلت سوره

امام صادق(ع) فرمود:« كسي كه سوره انفال و برائت را در هر ماه بخواند، هرگز روح نفاق در وجود او وارد نخواهد شد و از پيروان

حقيقي امير مؤمنان علي(ع) خواهد بود و در روز رستاخيز از مائده هاي بهشتي با آنها بهره مي گيرد، تا مردم از حساب خويش فارغ

شوند. و به تعبير امام باقر(ع) و امام صادق(ع) سوره انفال بريدن دماغ كفّار است.


محتوای سوره


مسايل مالي اسلام از جمله انفال و غنايم كه پشتوانه بيت المال هستند.

صفات و امتيازات مؤمنان واقعي.

داستان جنگ بدر نخستين برخورد مسلمانان با دشمنان و حوادث عبرت انگيز اين جنگ.

احكام جهاد و وظايف مسلمانان در برابر حملات پي گير دشمن.

جريان شب تاريخي هجرت پيامبر(ص) از مكه به مدينه(بيت امبيت).

وضع مشركان و خرافات آنها قبل از اسلام.

چگونگي ضعف و ناتواني مسلمانان در آغاز كار و سپس تقويت آنان در پرتو اسلام.

حكم خمس و چگونگي تقسيم آن.

لزوم آمادگي رزمي و سياسي و اجتماعي براي جهاد در هر زمان و مكان.

برتري نيروهاي معنوي مسلمانان بر دشمن عليرغم كمبودهاي ظاهري نفرات آنان.

حكم اسيران جنگي و طرز رفتار با آنها.

هجرت كنندگان و آنها كه هجرت نكرده اند.

مبارزه و درگيري با منافقان وراه شناخت آنها.

بيان يك سلسله مسايل اخلاقي و اجتماعي سازنده.

درسهايي از تاريخ پيامبران و پيروان آنها.- نظرات (0)

ترك حج يا گناه بزرگ‏

نعمتهاى حضرت حق براى هيچ حسابگرى قابل شمارش نيست، و عنايات و الطافش به احصاء و اندازهگيرى هيچ قدرت مندى درنيايد.

برخى از نعمت هايش مانند عقل، وجدان، فطرت، سلامت و عافيت، قدرت بدنى، چشم و گوش، دست و زبان، شكم و قدم و ... جايگزين ندارد.

عقل بيدار و قلب بينا حكم ميكند كه بايد به اداى حق نعمت منعم برخاست، و سپاس و شكر نعمتدهنده را به جاى آورد.

اداى حق منعم، و شكر نعمت حضرت دوست به اين نيست كه چون از نعمتى استفاده كنى، زبان در دهان برگردانى و به گفتن الحمدلله قناعت نمائى، اداى حق منعم به اين است كه نعمت را در جائى هزينه كنى كه صاحب نعمت از تو خواسته، و از خرج كردن نعمت در گناه و معصيت امتناع نمائى.

نعمت زمانى كه برابر خواسته منعم هزينه شود، و آنگونه كه بايد مورد استفاده قرار گيرد تا حدى حق منعم ادا ميشود، و دامن حيات و زندگى از لوث گناه و معصيت مصون ميماند، و فساد و افساد از عرصهگاه عيش آدمى خيمه بر ميچيند، و دست و پاى شياطين جنى و انسى بسته ميشود، و صورتى از بهشت آخرت در دنيا پديدار ميگردد.

اگر مهار هزينه شدن نعمت به دست هواى نفس و اميال و غرائز حيوانى، و نقشههاى شيطانى افتد، ديو كفر و ناسپاسى، و ميدان پايمال شدن حقوق انسانى و جايگاه جولان غارت گران حقايق معنوى، با زشتترين چهره جهنمى آشكار ميگردد، و زمينه تاخت و تاز معاصى و گناهان و سوءاخلاق و اعمال زشت پديدار ميشود، و از وجود انسان نزد خدا چهرهاى منفور، و مورد غضب و سخط به وجود ميآيد.

خالق مهربان و منعم با احسان به خاطر اين كه عظيمترين منافع دنيوى و اخروى نصيب آدمى شود زيارت خانه خود را در تمام مدت عمر يك بار بر اهل استطاعت يعنى آنان كه از نعمت مال و سلامت بدن و فكر و امنيت راه برخوردارند واجب نموده است.

اين كدام بيانصاف است كه با داشتن انواع نعمتها از اوامر واجب الهى به ويژه مسئله حج كه در اين عصر رفت و برگشت و انجام مناسكش بيش از ده روز وقت لازم ندارد سرپيچى ميكند، و از هزينه كردن نعمت بيكران،

جايگاه حيات همه موجودات ميدان لطف و محبت اوست، و براى احدى از مخلوقات ملكى و ملكوتى در بهرهگيرى از نعمتهايش ممنوعيت و حرمانى وجود ندارد.

كسى كه رحمتش را محدود بداند كافر است، و نااميدى از مهر و محبتش نقطه سياه كفر بر صفحه قلب است.

وعده رحمت و مهرش تغييرناپذير و خلاف و خلفى در آن راه ندارد، وعده عذابش گرچه وعدهاى شديد و تهديدى جدى باشد با توبه و انابه و تضرع و زارى قابل تبديل به وعده رحمت است.

همه موجودات در كنار سفره رحمتش آرميده اند، و با تكيه بر لطفش از نعمتهاى او بهره مندند.

دست هدايت گرياش براى نجات همه گمراهان از خزى دنيا و عذاب آخرت دراز است و تمام درهاى رضوانش به روى مؤمنان و اهل توبه باز است.

اميد اميدواران را به يأس تبديل نكند، و نياز نيازمندان را برابر با مصلحتشان برآورده نمايد، درد دردمندان را درمان بخشد، و اضطراب مضطربان را به امنيت تغيير دهد.

دعاى اهل دعا را اجابت فرمايد، و خواسته خواهندگان را از درياى رحمتش و لطف بيكرانش عطا كند.

اين چنين مولاى مهربانى، اين چنين پروردگار كريمى، وجود مباركى كه شعاع عدل و حكمت، علم و رأفت، رحمت و لطف و عنايتش از مشرق وجود تمام موجودات طالع است، و بر اثبات صفات و اسمائش برهان و دليلى لازم نيست، كه آفتاب آمد دليل آفتاب اگر به عمل اندك بندهاش پاداش عظيم و خير كثير و مزد بيش از حد عنايت كند، و از بركت عمل محدود بندهاش به وابستگان به او نيز لطف و رحمت آرد ابداً جاى تعجب و شگفتى نيست كه او ارحم الراحمين و اكرم الاكرمين و رب العالمين و محب المحسنين است، در اين زمينه به روايت بسيار مهم زير كه نمايشى اندك از رحمت بينهايت اوست با دقت توجه كنيد.

حضرت صادق (ع) ميفرمايد:

«ان الله عزوجل ليغفر للحاج ولاهل بيت الحاج ولعشيرة الحاج ولمن يستغفرله الحاج بقية ذى الحجة والمحرم و صفر و شعر ربيع الاول وعشر من ربيع الآخر:»

خداى عزوجل مغفرتش را نصيب حاجى و زن و فرزندش، و قوم و قبيلهاش و هر كه را زائر براى او درخواست مغفرت نموده مينمايد، و اين جوشش مغفرت براى تمام آنان در بقيه ماه ذوالحجة و همه محرم و صفر و ربيع الاول و ده روز ربيع الآخر ادامه دارد.


منبع :استادحسین انصاریان


- نظرات (0)

دعای روز شنبه

أَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ جَوْرِ الْجَائِرِينَ وَ كَيْدِ الْحَاسِدِينَ وَ بَغْيِ الظَّالِمِينَ

پناه مى ‏برم به خداى بلندمرتبه از ستم ستمگران‏ و نيرنگ حسودان و سركشى ظالمان

دعای روز شنبه
- نظرات (0)